Bimbingan Muallaf

Pengertian Muallaf

Muallaf adalah seorang hamba Allah yang baru masuk Islam. Pada saat masuk Islam, tidak mudah bagi muallaf  mendalami ajaran agama Islam secara otodidak. Maka perlu diadakan sebuah pembinaan bagi muallaf agar keimanan muallaf terbina.
Oleh karena itu kami mengadakan program pembinaan muallaf, bertujuan untuk membantu muallaf dalam meningkatkan
pengetahuan keislaman dan keimanan muallaf supaya menjadi seorang muslim yang kaffah. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode bimbingan privat, meliputi; ceramah, Talaqqi, diskusi dan konsultasi, yang telah kami siapkan segala kebutuhan baik tempat, program dan materi.
Materi yang dipelajari terdiri dari Aqidah, syari’ah, akhlak, dan bacaan Al-Qur’an.
CS 1
CS 2